technology เป็นเพียงเครื่องมือ

เครื่องมือ หมายความว่า มันไม่สามารถจะทำให้บรรลุถึงจุดประสง์มุ่งหมายของเราได้ หากไม่มีการสั่งงาน หรือนำมาใช้งาน แน่นอน ยังจนกว่าจะถึงยุคของหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะที่การปฎิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆอาจถูกดำเนินการอย่างอิสระโดยระบบอัจฉริยะ แต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่แน่นอน

ที่กล่าวถึงว่าเทคโนโลยีว่าเป็นเพียงเครื่องมือ ก็อยากจะให้มองในมิติของการสื่อสาร แต่ก่อนแต่ไร เราเคยมีเวลาให้คิดถึง มีจดหมายที่จะต้องตั้งใจเขียน จะต้องใส่ใจให้เวลา กว่าจะสรรค์สร้างออกมาได้สักฉบับ ย่อมไม่ง่าย และต้องมีความตั้งใจสูงกว่าอีเมล์ที่ปัจจุบันมันได้ทำลายโมงยามแห่งห้วงคำนึง โมงยามแห่งความคิดถึง โมงยามของการรอคอย