Red Ocean in Sharing Economy

ถ้าความรู้ใน sharing economy มันฟรีตั้งแต่ประถมจนถึง ป เอก แบบที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ ต่อไปบทบาทของ “ครู” จะไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้อีกต่อไป แต่เป็นการสอนให้นักเรียน ได้ “เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น” อย่างแท้จริง

และมหาลัยระดับ ป โท ขึ้นไป ก็ไม่ใช่ที่ๆคาดหวังว่าจะมารอรับการสอนความรู้เป็นหลัก (เพราะในเน็ตก็เข้าไปเรียนคอร์สที่ MIT, standford ได้ฟรีแล้ว) แต่เป็นสถานที่ที่รวมโอกาส ในการได้เจอกับคนเก่งๆจากหลากหลายที่ เจอ professor ตัวเป็นๆ สร้าง connections แลกเปลี่ยนไอเดีย โชว์และชื่นชมผลงาน ร่วมแก้ปัญหา

เพราะใน sharing economy ช่องว่างในการเข้าถึงความรู้จะแคบลงเรื่อยๆ การแข่งขันด้วยความสามารถของปัจเจกบุคคลจะลดทอนความสำคัญลงไปกว่าแต่ก่อน

คนฉลาดจริงๆจึงถ่อมตน มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั้นที่ถือดีอวดเก่ง คิดว่าทั้งหมดเป็นความสามารถของตัวเองคนเดียว

และคนที่เป็นผู้นำจริงๆ จะทำในสิ่งที่ช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แข่งกันเพื่อเอาชนะ เพราะเขาจะได้จากการช่วยคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการตอบแทน

New fonts don’t show up in Word for Mac 2011?

Problem:
Newly installed fonts aren’t available for use in Ms Word for Mac 2011.

Solution:

1) In “Font Book” app, make sure to install fonts system wide (for “Computer” not just “User”) , remove & re-install as needed.

2) Clear font cache. There is an app called Font Nuke that does this. Be warned: save all your works & close all apps before you use this app, it’ll force restart.

3) After reboot, you should see it in font list of Ms Word. Restart Ms Word after first open does help me too in this step.

If all above doesn’t work, check out the following links:

https://support.microsoft.com/en-us/kb/295062

https://discussions.apple.com/thread/5979870

font photo
Photo by FontShop

From Lean Production to Lean Publishing?

Just accidentally discovered a site that allow writers to publish early publish often. Seems most of the top sellers are free download on data science books from D. Peng.

Still I find this as a great channel for anyone wanting to write and get noticed at the moment. And it also good for hippy reader alike!

www.leanpub.com

ps. I get no commission or what’s over promoting the site though lol

The Challenger Accident And Illogical Blame To The Whistle-Blower

To take the position of Roger Boisjoly, the engineer who raised objections to launch the Space Shuttle Challenger, there are something that he could has done differently to change course of the catastrophic situation.

 

First, let’s review and analyze what has happened during the time before rocket launch. The technical staffs at the site understand the problem well enough to make the judgment but would render ineffective if they couldn’t convince management to change their set goal. It is the kind of problem generally faced by technicians and engineers and should not be avoided considering the ultimate objectives and missions of the project.

Boisjoly was working for Morton Thiokol, a NASA contracted company responsible for rocket assembly. The problematic parts that caused the explosion of the rocket after 73 seconds after the launch is called O-Ring. It’s the joint parts of booster rocket. The official announcement of root cause from the special appointed presidential commission stated that the extremely low temperature caused the contraction of the O-Ring thus creating a gap for leakage of high temperature combustion gas that finally set off blast from the liquid fuel.

 

However, this is not to say that it is Boisjoly false in this case that he had failed to change the management decision. From the communication records it’s found that NASA had recognized warning from engineers in a conference with Thiokol and gave them a final approval for launch. Nevertheless, the internal conversation between technical and management team inside Thiokol has resulted in the famous quote “take off your engineering hat and put on your management hat” said the general manager at that time.

 

I would argue in favor of Boisjoly that he had already put on management hat by warning about the risk that could affect safety of the whole project, even though in the end he has been pressured to change the decision. In this perspective, it can be said that Boisjoly had greater management vision than that of the manager whose major concern was the cost and launch schedule. Therefore, from this perspective, it’s in an absolute responsibility of management to not ignore such warnings and proceed to the launch.

On the other hand, H. Collins and J. Murata argued that said Boisjoly should have made a stronger point and put more scientific effort in proving his point towards engineer colleagues and managements. These kinds of arguments show the lack of understanding in the nature of the engineering work. The fact that not all engineers were agree with Boisjoly’s objection is because the system is highly complex and they, the other engineer, weren’t sure either they are totally correct on their ground. Moreover, to make further investigation, experiment for concrete proof, budget and time must be set aside which will further delay the launch. It’s not likely that management will agree with that option either.

 

It is not fair and illogical to blame Boisjoly for not be able to convince majority to believe in his point. Rather, it’s the people who did not realize about the problem or even care to pay attention to the warning that should be ashamed of themselves. Last but not least, being a lower rank technician or engineer and making such objection may result in negative reputation in his professional career if his point is proved to be wrong, in ordinary organization. He must have carefully examined his concern to a certain extent before risking himself in the process of objection.

 

Thus, Boisjoly did deserve to be recognized for his efforts as pointed out by Caroline Whitbeck, the author of Gijyutsu Rinri (技術倫理). If there are anything that Boisjoly could have done better, it would be to calculate the risks in comparison for number of options. The analysis should take into account the holistic view of the problems, both technical and managerial factors, quantitatively. For example: to calculate the probability that the Challenger may come to explosion during such an extreme weather condition. Showing this report to the management and all parties involved will let everyone know that he has done the best he could from his position in a clear and easy to understand format possible.

 

In general, to avoid negative effects on sales or business the discussion should only be conducted internally. But if there are inside politics and unethical conducts going in the organization, the last option is to become a whistle-blower. Today, there is an option to effectively spread the information but staying anonymous using the power of the Internet: it’s a website called WikiLeaks. Then the public and society will decide what to do with the organization. Unfortunately, there was no WikiLeaks at the time of Challenger.

 

In my opinion, the ideal organization should be like: if an engineer like Boisjoly has raised a safety concern that could involve catastrophic lost, even with little evidence, it should be responsibility of all parties to investigate. The working culture should encourage the environment where opinions regarding safety should be given highest priority, the acts of spotting the problems and raising the concerns should be rewarded, and the policy of no punishment should the argument proved to be wrong must be guaranteed.

 

Traditionally technicians and engineers are being viewed as skilled workers as opposed to managers whose job is to manage labor workforce. Thus, it is common that in job delegation engineers are given mostly duties but very little authorities, a.k.a. power to make important decisions. The ideal organization should adopt the principle of democracy as much as possible to promote well distribution of power and freedom. Most of the organizations today still use top-down line of command like in military. This kind of ideas is not new and it’s currently taking root in modern companies in many names like flat organization, kaizen, people first principal, open government etc.

 

It is hoped that in the near future we will getting closer to the society where the main drives of each and every organizations are not only limited to self-interest and the profits for small group of people but rather the balanced and sustainable development of each individual, the communities and the world we are living in.

When Needs for Life Saving Violate Communication Secrecy

The discrepancy between communication secrecy (通信の秘密) and life saving (人命救助) may be best explained by an example scenario when a person is under life threatening condition, the information on his/her health profile must be accessible by others to help saving life. However, many questions arise in such situation; First, who has the right to access the patient’s personal health records? Is it just only for doctors or anyone who has the potential to save life at the time? And if doctors can access any patient’s records, can they access at any time with any purpose of uses or do they need consent from the conscious patient. What are the responsibilities and liabilities of those who involve? The answers to these questions may depend on the kind of situation, agreement, and contract. They may also different from one society to another due to distinctive norms, values, cultures, and legislations.

 

Current limitation

The traditional approaches to deal with the problem are to use common sense and consensus of a society. People usually makes judgment based on their understanding of the circumstance, an authority may give access to sensitive information in case of an emergency without considering all possible consequences. With that said, there are many limitations from the personal measures such as liability, trust, bias, and misjudgment. In short, can we rely on other people to protect secrecy of information for the best interest of all parties?

 

The up coming future

Moreover, in the near future, the advancements in biological science will create deep understanding of human DNA in relation to human’s health, implying that it may be possible to accurately determine the chances of an individual getting critical illness like cancer or heart diseases later in their life. This kind of information may have a huge impact on prospect employment, health insurance premium, and even marriage life. In order for one to be taken care properly, for example: having the controlled diet to reduce an odd of developing a particular disease, this information should be shared only to limited circle and only in some situations.

 

Hope for the solution

In the look out for systematic solution, the Information and Computer Technology (ICT) shows a promising idea of using the intelligent systems. The development in artificial intelligent and expert systems has progressed to the level that a machine can make very accurate and unbiased reasoning regarding sensitive information handling. Currently, a similar technology from IBM, called Watson, has been deployed as computer-aided decision support system in some major hospitals all around the world to support doctors in the diagnosis of patients’ symptoms.

 

To give a concrete example, let’s reconsider the given example in health profile. A person’s medical records will now be automatically managed not by human but the computer system, where the system will first utilize all information acquired from sensors and human operators to assess whether the person is still having conscious. If so, the interactive dialogue will be conducted to ask that person permission on sharing of sensitive information. However, if the person is not in a fully capable state of mind to answer such question, the system will calculate the risk involved and perform actions on behalf of the person based on consents and preferences in case of emergency given by the person. Doctors and related personnel will have controlled access to patient personal records as the system acts for the best interest of the patient. This is an example of smart context-aware medical information systems.

 

Of course, there will be time that the risks involved in decision-making by the computer are too high. In which case, human intervention is allowed to solve the problem. However, as this could easily break the whole purpose of having computer manage our personal data in the first place, carefully design rules and regulations must be enforced to ensure that human intervention must be a less preferred option. For example: a law may state that any person who intervenes automatic handling of sensitive information for any reason can be subjected to legislative investigation and liability.

 

Summary

The conflict between communication secrecy and life saving is a good example of how complex human social interactions are. It is an area where there is no absolute right or wrong answer but depends on the situation. Nevertheless, the advancement of technology has shown superior capacity over human in processing of complex and large amount of information. The future is upon us, humanity, to design our own inventions to help making a better society.

Toward Technocratic Utopia Society — Part 1

If money is a mechanism to drive society to create value, why can’t there be alternatives?

How many times we hear people say they want to give back to the community where they living. Someone actually did it through mean of donation, some volunteer.

But everything seems to go too slow from the fact that they still have to make a living. Most of us are not millionaires who has financial freedom. We can only give so much of our money and time. When the economic turmoil come, lesser money will flow in the system, the bottom of capitalism pyramid will be the first to suffer.

See? The economic system that relying on federal money printing has its own limitation. And for smaller country, it’s also subjected to manipulation. Then why can’t we have a system that can sustain such evil influences?

I will continue the explanation in other post. However, I will leave keywords here for my own note, as well as to give you some glimpse of the idea.

– platform for social collaboration
– social contribution point

The Next (Next) Big Thing

Back in the year of 1969, the Internet was invented. Later it was opened to the world. It has changed the way people communicate and share information forever. E-mail was introduced and gradually substituted traditional postal mail service in day to day business. This inter-networking, of course, requires that every household must have at least a personal computer.

In an early day of computer, computing resource was considered scarce and will only be used by large organization. Even former chairman of the IBM, Thomas J. Watson, once said that “I think there is a world market for may be five computers”. Though the quote had created controversy for its validity, but even if it was made up, the computer back then was large and expensive to the level that it was not for sale but for rent and would cost around 12,000USD to 18,000USD a month during 1953.

No one could have imagined that computer would become more powerful yet cheap enough for virtually every family to afford it. Personal Computer or PC was the very first big thing that happened to computer industry and it has paved the way for the Internet boom which was considered to be the next big thing after PC era.

One of the key technology that played an importance role in popularity of the Internet was World Wide Web technology. The Web, was initially merely a medium for content publisher to share information to public audience. As the amount of shared information become larger, the Web was said to represent world largest library.

But as we have all witnessed today, the Web is not just only a public announcement board with no boundary, it also has abilities to connect people together through social networking, help us planning accommodation and transportation and to create business opportunities. The possibilities are limited to our imagination.

The secret to the success of the Web lies in the facts that it provides good foundations for information of various forms to be not only exchanged but computed, processed and analyzed with ease of access from people all around the world.

Despite the dot-com bubble bursts in 2000, the ecosystem for the online business continues to grow steadily. And with the introduction of smart phone, the Web has expanded its horizon and it is an indication for the golden era of ubiquitous computing in which Information Technology addresses the needs for “Anytime, Anywhere and Everyone”.

The integration of Smart phone and the Web has created a what so called “mobile commerce” in which trading happens through mobile channel. Not so long after smart phones had enjoyed its next big thing period, a new form factor of computer was invented based upon the concept of touch-enabled interface. It is called ‘the tablet’.

The tablet have revolutionized computer industry by leading our way to post-PC era in which personal computer became more irrelevant in daily computing needs. The number of PC sales started to drop in the recent years while the momentum has shifted toward number of smaller electronic devices working together.

What do you think will become the next big thing? If we come to think of the reason why we human develop these technologies in the past, the answer may give us a hint of the next wave.
Yes, technology should help us fulfilling our desires in every ways and to support us in every course of actions in our life. Has the answer given you the clue of the next generation game changer?

In my humble opinion, one of the long dreamed and most expected image of the future are very close to debut itself in our home. It has been heavily used in various industries like automotive and aerospace. The answer is the robot. Remember the classic CTPO and R2D2 in StarWars? Wouldn’t it is great to have a loyal and supportive robot as your personal assistance at home?

Though one may argue that ASIMO, the most advanced humanoid robot in the world, is still too expensive to be used in our home, and it still needs huge development until it can actually serve us in our daily life. But remember, with the help from ubiquitous computing, the robot can talk and collaborate with other electronic appliances, all that the robot need is to be good at communication with human and cooperate with other devices.

Technology continues to change our life in an acceleration rate and it is very exciting just to think of how our future might look like in the upcoming years. Perhaps robot technology will be ready for its prime time, and just like we have seen in many Sci-fi movies, it may eventually taking over our planet as we human are lacking sense of responsibility to our mother nature. Who knows?

Enhanced by Zemanta